Kernkwaliteit

Veiligheids- en Kwaliteitsnormen

Om kwaliteit en veiligheid te garanderen werkt Garnet volgens bepaalde normen en (kwaliteits-) voorschriften. Deze worden in onze offertes genoemd maar niet iedereen is bekend met deze indicaties of weet wat het in de praktijk nu precies betekent.

Het complete NEN3140 handboek bestaat uit 8 delen.

In onze kennisdatabank treft u omschrijvingen aan van de normen die gangbaar zijn in de installatiebranche, in het bijzonder voor elektrotechniek. Deze normen en eisen betreffen de producten die gebruikt worden, de werkwijze van de installatie monteurs en de bedrijfsvoering in het geheel. Er wordt voornamelijk gewerkt conform NEN-normen. NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken, praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Sommige van deze richtlijnen zijn in Europees verband (CEN, CENELEC en ETSI) en sommige zijn wereldwijd (ISO, IEC en ITU) van toepassing.

Zij worden opgesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut met medewerking van professionals uit de branche, overheden en belangenorganisaties. Het auteursrecht ligt bij de NEN. Zodra een norm is goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd. Vanaf dat moment is die publicatie de richtlijn waaraan men zich dient te conformeren wil men voor certificatie in aanmerking komen.

Door het delen van onze kennis en de uitvoering van ons werk, willen we u de zekerheid geven dat Garnet een serieuze partij is om zaken mee te doen en u er vertrouwen in kunt hebben dat wij staan voor kwaliteit die voldoet aan alle gestelde eisen aan producten en installateurs.

Normalisatie; de wereld op één lijn.

KIWA ISO 9001 Gecertificeerd

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Het certificaat NEN-EN- ISO9001:2008 is afgegeven voor het toepassingsgebied: ‘Het verlenen van servicediensten op het gebied van technische installaties, zwakstroom installaties, domotica, PV-systemen (zonnepanelen) zowel in nieuwbouw- en renovatieprojecten alsook in de onderhouds-, meet- en inspectieactiviteiten.’

KIWA: for the difference between good and the best!

Certificaat ISO9001-2008

Caribbean Safety Standard CSS2009:12 gecertificeerd

In de elektrotechnische branche zijn er vele veiligheidsaspecten van toepassing. Door afgifte van een Caribbean Safety Standard CSS2009:12certificaat is aangetoond en tevens vastgelegd, dat de certificaathouder in staat is werkzaamheden in de specifieke sector op veilige en verantwoorde wijze uit te voeren. Deze norm is opgesteld voor de veiligheid van de werknemers, maar daarnaast wordt er ook gekeken naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en doorontwikkeling en verbetering van de bedrijfsvoering.

De Caribbean Safety Standard is een regionaal geaccepteerde standaard voor veiligheid management systemen om de veiligheid rondom risicovolle activiteiten te vergroten. Deze in het Caribisch gebied ontwikkelde norm is certificeerbaar voor alle organisaties die te maken hebben met risicovol werk in een risicovolle omgeving. De Caribbean Safety Standard wordt beheerd door de Caribbean Health Safety Foundation met als doel de kwaliteit en de continuïteit ervan te bewaken.

Projecteringsdeskundige en regeling brandmeldinstallaties

Ook op Curaçao en Bonaire wordt er steeds meer gedaan aan preventie en veiligheid, zo ook met betrekking tot brandgevaar. Bij het aanbrengen van een branddetectiesysteem in een gebouw komt heel wat kijken. Allereerst dient er een ontwerp gemaakt te worden, conform de wet- en regelgeving op dit gebied en aansluitend dient dat ontwerp geïnstalleerd en ingeregeld te worden. Zowel het ontwerp als de installatie zijn onderhevig aan inspectie en goedkeuring door de brandweer.

Het Brand en Preventie Service Instituut (BPSI) verzorgt, in samenwerking met de brandweer, de training Projecteringsdeskundige en regeling brandmeldingsinstallaties op Curaçao. Een van de medewerkers van Garnet heeft deelgenomen en met goed gevolg deze
cursus afgerond.

Heeft u hulp nodig?

Neem contact op met ons,
we willen u graag helpen.

Bent u op zoek naar brandmelding systeem oplossingen?